Người làm từ từ xưa sầu chìm đắm
Trung Vãn Đường giọng chính đáng mình ông
Yêu mến tài hôm nay không như trước
Chỉ một mình gạt lệ khóc Trần Lâm

tửu tận tình do tại