Nhả sương ngậm khói đẹp thay
Sóng xuân sơ phất bóng lung lay chừ
Vì ai trồng cội tương tư
Gần là eo nhỏ xa như my sầu

tửu tận tình do tại