Ai người ý khí lấn mây xanh,
Mỗi ông, công tử tiếng tinh anh.
Khách đến nhà cao hạ giường xuống,
Gió mưa thơ rượu mãi luận tranh.

tửu tận tình do tại