Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Tiến Phu (1 bài)
- Từ Thông (2 bài)
- Cao Phan Long (1 bài)
- Từ Hoả Bột (1 bài)
- Trình Gia Toại (1 bài)
Tạo ngày 08/02/2019 12:40 bởi tôn tiền tử
Viên Tông Đạo 袁宗道 (1560-1600) tự Bá Tu 伯修, hiệu Ngọc Bàn 玉蟠, Thạch Phố 石浦, văn học gia đời Minh, người Công An (nay thuộc Hà Bắc), đỗ tiến sĩ năm Vạn Lịch thứ 14, làm Hàn lâm biên tu, Thái tử giảng quan, quan đến Hữu thứ tử, nổi tiếng ngang với hai người em là Hoằng Đạo và Trung Đạo, gọi là Tam Viên. Ông phản đối Tiền hậu thất tử, chủ trương phục cổ “Thi tất Thịnh Đường”, tôn sùng bản sắc, nêu thuyết Tính linh, đời gọi là phái Công An. Ông sùng Bạch Cư Dị và Tô Đông Pha, nên gọi nơi ở của mình là Bạch Tô trai. Tác phẩm có Bạch Tô trai tập.