Bốn chục sức sung đã ngán quan
Giục người bạc tóc chính Trường An
Thơ làm hứng rộng tuỳ theo ý
Đêm đọc mắt mờ biết hại gan
Ngại với người nay tranh khéo vụng
Chơi lâu đường sợ gặp tân toan
Xuân sang thấy nhớ quê vui lắm
Rượu uống ngày ngày trống hội xuân

tửu tận tình do tại