Chín năm trâu ngựa chạy
Quá nửa ở sông nhà
Về thói ngông dần lại
Học nhường khiêm đã nhoà
Đối người nhầm chú bác
Tiếp khách lệch thân tà
Chỉ bạn với mòng hợp
Sao hàng cò chẳng xa

tửu tận tình do tại