Thanh niên phải có chí khí,
Đừng nên bàn luận bạc tiền.
Không tiền qua ngoài quán rượu,
Có tiền say ngủ ở trong.
Tay cầm hai cây cung đẹp,
Bắn chết hai chú vịt trời.
Đừng nhắm hướng nhà lui lại,
Mà đến quán rượu Hồ cơ.

tửu tận tình do tại