Trời lên lười mở cửa sài,
Bóng râm nhiều chỗ ngắn dài quẩn quanh.
Hoa hoè chẳng quét đầy sân,
Nửa trên rêu tía phủ chân bức tường.

tửu tận tình do tại