Hoàng hôn chị nguyệt cắt mây,
Nửa đêm anh sấm kéo tay mưa mời.
Vén rèm sáng sớm nhìn trời,
Ngàn hoa gió thổi rụng rơi ngọc quỳnh.

tửu tận tình do tại