Về đầu núi người xưa cỡi hạc,
Trên đỉnh xanh tiên ở vui vầy.
Biết hỏi đâu dây leo đầy vách,
Chỉ nghe chim kêu hót trong mây.

tửu tận tình do tại