Thường chẳng có tài để giúp vua,
Thân nầy không thể vượt hơn đời.
Nay vì bốn biển sinh ly loạn,
Núi xanh một khoảng hưởng mây trời.

tửu tận tình do tại