Tin nhà mong sớm sớm
Chiều chiều dõi hồn quê
Đường khuya mưa gió gấp
Chẳng để hồn mộng về

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.