Tha phương thành Trúc tận miền tây,
Rong ruổi ngựa đưa khách tới đây.
Tư Mã điệu đàn đơn độc thế,
Khuất Nguyên từ Sở biệt ly này.
Lông hồng chỉ tiện theo chiều gió,
Chim phượng khôn dừng gai góc cây.
Các bậc tài hoa vin nguyệt quế,
Lửa đan từng luyện ấy thang mây.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."