Vườn mai thu muộn còn xơ xác
Giờ đã đơm hoa trắng trắng ngần
Ví suốt mùa đông mình trễ nải
Lấy gì để nói với mùa xuân


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]