Vàng một nhành mai. Cơn gió thổi,
Hoa rơi hoa đậu thảy vô tình.
Chỉ riêng người ngắm hoa xao động,
Thương bước thời gian bước một mình.


Nguồn: Về một mùa gió thổi (thơ), Xuân Hoàng, NXB Tác phẩm mới, 1983