Nhớ Vũ Quốc Ái

Hoa Chỉ lan sinh trong rừng thẳm
(Quạnh hiu này ngọn gió cũng phong rêu)
Chắt khí trời Chỉ lan lặng lẽ
Lặng lẽ huơng-buồn
Lặng lẽ tình yêu


1988 - 2004

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]