Nhớ Vũ Quốc Ái

Hoa Chỉ lan sinh trong rừng thẳm
(Quạnh hiu này ngọn gió cũng phong rêu)
Chắt khí trời Chỉ lan lặng lẽ
Lặng lẽ huơng-buồn
Lặng lẽ tình yêu


1988 - 2004

Nguồn: Lặng lẽ tình yêu (thơ), Vũ Minh Am, NXB Hội nhà văn, 2005