Bính Thân thề ở Lũng Nhai
Đánh Ngô tất thắng chẳng sai chắc rồi
Người quỳ chỗ ấy còn đây
Cắm cờ dấy nghĩa cạnh nơi ta ngồi
Anh hùng thuở ấy đâu rồi
Dưới cây Như Áng dân vui chốn nào?
Thung My ví có ai vào
Chuyện xưa non nước xiết bao ngậm ngùi

tửu tận tình do tại