Đời vua Thánh Tổ, Thánh Tông,
Cơm nguội đầy nổi trẻ chả buồn ăn.


Bài ca dao ca ngợi thời Hồng Đức nhà Hậu Lê, nước thịnh dân an.

Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002