"Không thể có đường gươm như thế được"
Cháu con nay muốn cản lại nhà vua
Chuyện xảy ra rồi, mấy nghìn năm trước
Thuở ấy cha ông đã lập đền thờ


Câu thơ trong ngoặc kép trích từ bài "Mỵ Châu" của nhà thơ Quang Huy.

2-2002

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]