Xuống kiếm quân vương thoắt nhẹ lòng,
Vẫn tròn danh giá với non sông.
Nỏ thần tức tối tay người huỷ,
Bể thẳm lênh đênh máu thiếp hồng.
Lông ngỗng tình tan oan lại kết,
Lời rùa tội phán án nào xong.
Ngàn năm ánh ngọc ngời ngang trái,
Chồng bạc cha hèn khổ thuỷ chung.


10-2018