Oanh hót am Đàm Chá,
Cỏ cao bờ Tang Càn.
Gió xuân reo đầu ngựa,
Lúc tiễn anh lên đàng.
Cát bãi nghiêng nối liền quan lộ,
Đêm nầy anh ở tạm nhà ai.
Cá Châu Loan rượu ngon Châu Kế,
Say đường lê dưới hoa nghỉ dài.

tửu tận tình do tại