Chim bãi bay trong làng chó sủa
Đêm quan quân vượt cửa Cốc Thành
Các thuyền lớn nhỏ trốn nhanh
Phu thuyền im tiếng chỉ giành tay khua
Áo bào gấm túi hoa trăng tỏ
Rượu sặc mùi sữa ngựa thịt bò
Y Lương tay dạo đàn Hồ
Toàn tiếng ngựa hý tiếng hò xe băng

tửu tận tình do tại