Từ lúc vào thu cảnh vật tươi
Phiêu du tuỳ ý mặc tính trời
Trăng gió giang sơn ai chủ mãi
Chỉ có người nhàn là chủ thôi


Nguồn: Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)