Hồng nhạn kêu nghe buồn tháng tám,
Hướng về tây bạn, ngựa độc hành.
Lăng tẩm xa Trường Thành chiều xuống,
Trời âm u đại lộ an lành.
Khí bắc lạnh khói bay ngàn dặm,
Tiếng chày khua đứt nối chậm nhanh.
Di tích xưa Hán triều mất dấu,
Tiếng Hồ già tiếng sáo buồn tênh.

tửu tận tình do tại