Gió sông còn thoảng mát
Hưởng chút, tay chèo dừng
Cửa hang vừa tan ráng
Cuối bãi mới treo trăng
Thuyền câu ca chèo vẳng
Vọng trời sông mênh mang
Cây lẻ loi đứng lặng
Cánh hồng đơn buồn dâng
Không thấy bạn hẹn đến
Thỉnh thoảng ngóng qua sương

tửu tận tình do tại