Có gì tấm tắc đó em
Hạ Long vốn đẹp, mình khen bằng thừa
Ngay trời lắc rắc hạt mưa
Hạt mưa cũng biếc như vừa ướp hương


2009

Nguồn: Thơ Triệu Nguyễn, NXB Văn học, 2012