Ai sửa soạn nơi này cho rồng xuống?
Sóng nước mây trời xứ mộng mơ
Thu tím, biển chiều chim về tổ
Ngọn triều sóng vỗ đá thành thơ.


Thu 1999

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011