Trữ Vịnh 儲泳 (khoảng 1101-1165) tự Văn Khanh 文卿, hiệu Hoa Cốc 華谷, quê Hoa Đình, Gia Hưng (nay thuộc Thượng Hải, Tùng Giang), theo nhà Tống dời xuống miền Nam, ẩn cư ở Chu Phố. Tác phẩm có Hoa Cốc thi cảo 華谷詩藁, Hoa Cốc khư nghi thuyết 華谷祛疑說, hiện chỉ còn 28 bài thơ.