Hồn băng tan không hết,
Gọi về ở cành nam.
Hồng xưa soi nghiêng bóng,
Ngoài song trăng lên vàng.

tửu tận tình do tại