Đất khách lên lầu xa nhìn,
Một mình đứng trước chiều rơi.
Ruộng nghèo ngoài thành còn đấy,
Lúc nào mới về quê chơi.
Sông rộng chim cò bay liệng,
Cuối thu dương liễu tả tơi.
Cảnh vật tiêu điều xơ xác,
Thoảng tiếng đập áo xa vời.

tửu tận tình do tại