Nén buồn tiễn xuân hôm trước,
Sáng nay lại phải tiễn người.
Dương liễu đầu sông đừng bẻ,
Chỉ làm mi sầu nhăn thêm.

tửu tận tình do tại