Thành Dự Chương có lầu cao,
Đằng Vương từng đã năm nào lãm du.
Bạn trông ra cõi mịt mù,
Cuối trời xanh ngọn La Phù nhô cao.
Người tả vận nay ở đâu,
Mà hiên tả vận còn sầu dưới trăng.
Đi tây cùng bạn được chăng,
Đêm say ngắm đẹp ai bằng thiền quyên.

tửu tận tình do tại