Sóng yên rồng ngâm biển lớn,
Triều về nhạn tụ Nhị Sa.
Phố cá lưới chài khói bếp,
Thôn trang chó sủa mấy nhà.
Tể tướng triều xưa tưởng nhớ,
Lầu đài lớp lớp nguy nga.
Thuyền buôn lạch cạch rời bến,
Quán hàng khói bốc nhập nhoà.

tửu tận tình do tại