Tay nâng chén rượu trong ngần,
Tiễn anh ngựa phủ bụi trần lắc lư.
Gió thu cửa bắc tạ từ,
Tây Tần là chỗ gượng cười chia tay.
Hoa bờ sông Vị ngàn cây,
Ải Nghiêu vầng sáng trăng đầy đang giăng.
Hãy nhìn lên đỉnh Ngũ Lăng,
Phải xuân thời Hán hoa đăng rợp trời.

tửu tận tình do tại