Thành quách còn mang tiếng Cổ Loa,
Trải bao gió táp với sương sa.
Nỏ thiêng hờ hững giây oan buộc,
Giếng ngọc vơi đầy giọt lệ pha.
Hoa cỏ vẫn cười ai bạc mệnh,
Cung đình chưa sạch bụi phồn hoa.
Hưng vong biết chửa người kim cổ?
Tiếng quốc năm canh bóng nguyệt tà.