Đêm qua thức mãi làm thơ
Sáng nay đi học trễ giờ, khổ không!
Thành ra bài học thuộc lòng
Em vừa nhẩm được vài dòng đã thôi!
Đi đường bút của em rơi
Đến giờ ám tả đành ngồi bó tay...!
Con Liên nó vội tâu ngay:
"Có người không viết - thưa thầy chị Chi".
Trông em chẳng viết chữ gì,
Beo tai, thầy giáo bắt quỳ ngoài hiên!
- "Được rồi, tao biết con Liên,
Từ rày đừng có vay tiền của tao!
Hôm xưa mình có một hào,
Con ranh nịnh hót, rằng: tao yêu mày!
Bây giờ tao phải quỳ đây,
Liên ơi, đã mát ruột mày hay chưa?"


Nguồn: Mấy vần tươi sáng, Hiệu sách Bình Minh xuất bản, 1952