Nào có ra chi một lũ tuồng,
Cũng hò cũng hét cũng y uông.
Dẫu rằng dối được đàn con trẻ,
Cái mặt bôi vôi nghĩ cũng buồn!


Tiêu đề có bản chép là Phường tuồng, Hát tuồng.

Nguồn:
1. Tú Xương toàn tập, NXB Văn học, 2010
2. Việt Nam thi văn hợp tuyển, Dương Quảng Hàm, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Hà Nội, 1951