Nào có ra chi một lũ tuồng,
Cũng hò cũng hét cũng y uông.
Dẫu rằng dối được đàn con trẻ,
Cái mặt bôi vôi nghĩ cũng buồn!


Tiêu đề có bản chép là Phường tuồng, Hát tuồng.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]