Thầy bói lại cãi chủ nhà,
Đàn ông lại cãi đàn bà nấu ăn.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970