Trò trẹt chi bay học cạnh thầy,
Gật gà gật gưỡng nực cười thay!
Giọng khê nồng nặc không ra tiếng,
Mắt lại lim dim nhắp đã cay.
Đồng nổi đâu đây la liệt đảo,
Ma men chi đấy tít mù say.
Dễ thường bắt chước Chu Y đó,
Quyển có câu thần vậy gật ngay.


Chưa rõ vì sao Trần Tế Xương cũng có bài thơ Học trò ngủ cạnh thầy cùng chủ đề và dùng cùng bộ vần với bài này.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]