15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 03/09/2008 09:34

軍中作

平生不願執金吾,
談笑油幢豈遠圖。
悅目風光何處有,
欺天心術一生無。
三春啼血鵑聲斷,
萬里歸心桂影孤。
坐待師徒歌奏凱,
南窗枕玉伴青奴。

 

Quân trung tác

Bình sinh bất nguyện chấp kim ngô,
Đàm tiếu du chàng khởi viễn đồ.
Duyệt mục phong quang hà xứ hữu?
Khi thiên tâm thuật nhất sinh vô.
Tam xuân đề huyết quyên thanh đoạn,
Vạn lý quy tâm quế ảnh cô.
Toạ đãi sư đồ ca tấu khải,
Nam song chẩm ngọc bạn thanh nô.

 

Dịch nghĩa

Bình sinh chẳng ham gì chức chấp kim ngô,
Cười nói trong tấm màn quang dầu, đâu có phải là kế lo xa.
Chỗ nào còn cảnh phong quang thích mắt,
Đời ta không có lòng dối trời,
Ba xuân rỏ máu tiếng quyên đã dứt,
Muôn dặm lòng về, bóng trăng lẻ loi.
Ngồi chờ quân lính hát khúc khải hoàn,
Dưới cửa sổ phía nam, đặt chiếc gối ngọc làm bạn cùng chiếu trúc.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Khuê

Quan sang ta có muốn đâu mà,
Cười nói sau màn há tính xa.
Thích mắt đâu còn vui cảnh đẹp,
Thực lòng chẳng giám dối trời già.
Ba xuân máu rỏ quyên đòi đoạn,
Muôn dặm lòng về nguyệt lửng lơ.
Đợi khúc khải hoàn vang tiếng hát,
Chiếu tre gối ngọc bạn trong nhà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chẳng ham gì chức Chấp kim ngô,
Cười nói sau màn lo kế xa.
Thích mắt chỗ nào còn cảnh đẹp,
Đời ta đâu dám dối trời già,
Ba xuân rỏ máu quyên vừa dứt,
Muôn dặm lòng về nguyệt bóng tà.
Đợi khúc khải hoàn quân đến lại,
Chiếu tre gối ngọc bạn song nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chức tước bình sinh há có ham,
Ngựa xe cười nói khó chu toàn.
Non sông đẹp mắt bày ra đó,
Lòng dạ khinh đời chẳng tính toan.
Máu nhỏ ba xuân quyên khắc khoải
Lòng về muôn dặm nguyệt lan man.
Khải ca đợi lúc thu quân lại,
Gối ngọc giường tre bạn cửa nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời