Quan sang ta có muốn đâu mà,
Cười nói sau màn há tính xa.
Thích mắt đâu còn vui cảnh đẹp,
Thực lòng chẳng giám dối trời già.
Ba xuân máu rỏ quyên đòi đoạn,
Muôn dặm lòng về nguyệt lửng lơ.
Đợi khúc khải hoàn vang tiếng hát,
Chiếu tre gối ngọc bạn trong nhà.