Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lý Hạ (64 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (2 bài)
Tạo ngày 12/06/2014 10:33 bởi tôn tiền tử
Trần Khứ Tật 陳去疾 tự Văn Y 文醫, người Hầu Quan, đỗ tiến sĩ năm Nguyên Hoà thứ 14 (819), làm quan tới Ung Quản phó sứ, thơ còn 13 bài.