Xuân sông Kim tuyết như hoa bạc
Sa mạc Hồ xơ xác Ngọc quan
Sáng lên lầu ải nhìn xem
Chỉ toàn gió bụi, không xen một nhà

tửu tận tình do tại