Gối cao năm tháng gốc tùng,
Xuân đi thu đến mông lung chẳng ngừng.
Mộng kia có vẽ được không,
Một thuyền vàng để tặng ông tiêu xài.

tửu tận tình do tại