Không thành quách nhà quan bên bờ nước,
Dân lưa thưa toàn cò vịt lại qua.
Đêm kêu đò lơ thơ đèn vài đóm,
Kết láng giềng cũ kỹ trăm căn nhà.
Sông khúc khuỷ lau dày mưa dai dẳng,
Thuyền buông câu cá quẫy khiến người kinh.
Ép uổng dân huyện nha thu tiền cá,
Đánh thuế cao Hồ Tương mãi nghèo bần.

tửu tận tình do tại