Đình thiên khách sụp nằm bờ biển,
Đã một thời đời gọi Trích Tiên.
Bãi hoa chợ liễu vô cùng,
Tuy nơi cuối đất vẫn nồng dáng xuân.

tửu tận tình do tại