Sông xuân gió cuốn cờ chiều,
Dưới hàng bông gạo dặt dìu thuyền trôi.
Đường cùng nào phải Kim Châu,
Tặng thơ tiễn biệt ai đâu tặng vàng.

tửu tận tình do tại