Hoa nở hoa tàn thúc giục nhau,
Xuôi đông dòng nước có về đâu.
Đầu sông chống gậy xem hoa cỏ,
Quán rượu ai ngờ nhắm bước mau.

tửu tận tình do tại