Tâm tình Bất Dĩ tự tỏ tường,
Sang năm tháng tám quyết thi hương.
Chạm trời nhả khí ba nghìn trượng,
Cành quế cung trăng bẻ chẳng nhường.

tửu tận tình do tại