Nhô biển lan can trăm thước dài
Một đời mang mể ngỏ non hay
Bóng trời in nước theo triều cuốn
Gió biển đem mưa trắng núi bay
Khảng khái làm thơ thêm hận nữa
Bâng khuâng huýt sáo thấy buồn thay
Diệt Hồ tráng sĩ nay đâu có
Chẳng giống năm nao Thiện Phủ đài

tửu tận tình do tại